MARKETING

สรุป 5 เรื่องจาก Digital News Report ของ Reuters ที่คนทำโซเชียลคอนเทนต์ต้องรู้

ถ้าพูดถึงพฤติกรรมการรับข่าวสารในชั่วโมงนี้ หลายๆ คนก็คงจะบอกว่ามันเต็มไปด้วยความซับซ้อน และมีอีกหลายๆ เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ และรายงานจาก Reuters ฉบับนี้ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้น

STARTUPS

[TED] เมื่ออนาคตของการรักษาพยาบาลจะเกิดขึ้นที่บ้านของคุณเอง

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คนในเจนเนอเรชั่นเราน่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของระบบการรักษาพยาบาล ซึ่งจะมีที่มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เทคโนโลยีทางการแพทย์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการขนส่ง อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ ในร่างกาย ไปจนถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร

FOOD FOR THOUGHT

[TED] เมื่ออนาคตของการรักษาพยาบาลจะเกิดขึ้นที่บ้านของคุณเอง

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คนในเจนเนอเรชั่นเราน่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของระบบการรักษาพยาบาล ซึ่งจะมีที่มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เทคโนโลยีทางการแพทย์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการขนส่ง อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ ในร่างกาย ไปจนถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร

SOCIAL GOOD

Ikea ประกาศเลิกใช้พลาสติกภายในปี 2020

ถ้าคุณสั่งน้ำผลไม้ในร้านอาหารของ Ikea ในปี 2020 คุณจะไม่ได้ใช้หลอดพลาสติก เพราะนโยบายล่าสุดของบริษัทประกาศออกมาแล้วว่า จะเลิกใช้พลาสติกประเภทที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียว (Single-use plastic) เช่น หลอด ช้อนส้อม และแก้วน้ำ